ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Превозвачи: В малките и тесни автобуси хората стават агресивни!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:41 / 04.02.2014Коментари (2)3364
© Plovdiv24.bg
Отворено писмо от браншови организации в транспорта относно: "Мотиви за критерии в документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по част от линиите от общинската транспортна схема на Община Пловдив":

Общински съвет Пловдив следва да приеме методика с критерии за комплексна оценка, от които да е видно, че на такава подлежи техническата и материална възможност на кандидатите за изпълнение на поръчка, както и качеството на отправената оферта; критерии, които създават условия за равнопоставеност на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка, да гарантират свободната конкуренция в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Считаме, че предлаганата в документацията за участие в обществената поръчка критериална структура като съвкупност трябва да бъде прецизирана и справедливо изработена, за да бъде гарантирано от страна на Община Пловдив като възложител в максимална степен справедливото оценяване на съответните постъпили предложения, и не на последно място да бъде постигната целесъобразност на избора на изпълнител на поръчката при спазване на основните принципи, заложени в Закон за обществените поръчки.

Водено от горното предлагаме методиката да съдържа:

1. Изисквания относно превоз на трудноподвижни лица

Съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. За условията и реда за Утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на Обществени превози на пътници с автобуси (загл. Изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва:

1. за превози по градски линии - 35 % от общия брой курсове;
2. за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската
транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината.
(2) В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по
една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на
трудноподвижни лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица
при изпълнение на курсовете по линиите по ал. 2 е най-малко 10 % от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии.

Следователно методиката за обществената поръчка задължително да съдържа критерий "Изисквания относно превоз на трудноподвижни лица", наличието на оборудване по който да се оценява с конкретен максимален брой точки- в случая 20, а липсата съответно с нулев брой точки. 

Самата наредба не поставя изискване всички автобуси да бъдат оборудвани за превоз на трудноподвижни лица. Аргумент в тази насока е обстоятелството, че общинският съвет е този, които определя градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва: за превози по градски линии - 35 % от общия брой курсове; за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината. Чл.19, ал.1, т.4 от наредбата изрично предвижда, че оборудването на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица следва да бъде включено като критерий за оценка. 

Тази разпоредба обаче не поставя изискване превозите да се извършват само с такива превозни средства. Ето защо Общински съвет Пловдив следва да се съобрази с изискването на чл.19, ал.1, т.4 от Наредбата и да предвиди като критерий годния за превоз на трудноподвижни лица автобус да се оцени с 20 точки, а негодността на автобус съответно с нулев брой точки.

2. Пътниковместимост - К 3 - до 25 точки

Пътниковместимостта има пряко отношение към усвояването на пътникопотока и осигуряването на зададен приемлив интервал на движението на колите по маршрута във върховите периоди и по-слабо натоварените времеви интервали. Интензивността на пътникопотока е различна за различните маршрути на движение. Не е възможно непрекъснато да се регулира броят на автобусите по маршрута, което предопределя различен режим и натовареност на автобусите за усвояване на пътникопотока. 

Обслужването на линиите на градския транспорт с автобуси с малка пътниковместимост има добри страни за съответните превозвачи и това са преди всичко по малките инвестиции за тяхното закупуване/придобиване и икономиите от експлоатацията на по-икономичните автобуси, но от друга страна не може да бъде приравнено на техническите възможности за изпълнение на обществената поръчка на участник, предложил автобуси с по-голяма вместимост, защото ще се стигне до нарушаване на основни принипи, заложени в ЗОП, а именно свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Динамика на пътникопотоците по различните маршрути предопределя и необходимост от различни като пътниковместимост автобуси, което от своя страна е в пряка зависимост от направени различни по размер от превозвачите инвестиции. 

С оглед гарантиране спазването на основните принципи, заложени в ЗОП, логично и справедливо е пътниковместимостта на автобусите да бъде заложена в документацията за участие като критерий, който подлежи на оценяване с различен брой точки, пропорционално на броя на местата, а именно:

До 22 места, включващо места за седящи и правостоящи пътници - 5 точки;
От 23 до 50 места, включващо места за седящи и правостоящи пътници - 15 точки;
Над 50 места, включващо места за седящи и правостоящи пътници - 25 точки.

Предназначението на масовия градски пътнически транспорт е да задоволява нуждите от транспорт на населението. Предвид обстоятелството, че град Пловдив е вторият по големина в България следва на първо място да се вземе предвид обстоятелството, че експлоатация на линиите на градския транспорт обслужват райони с големи пътникопотоци, като за голяма част от населението градския транспорт осигурява единствена връзка с останалите части на града. Не трябва да се пренебрегва и общинската политика, за осигуряване на възможност за придвижване на социално слаби жители на града. 

Всичко това ще бъде съобразено в различна степен от участниците в обществената поръчка, които ще направят различни по размер инвестиции за закупуване на автобуси с различна пътниковместимост, за които и периодът на възвръщане на капиталовите вложения ще бъде различен като продължителност.

В случай, че не е предвидено и заложено в документацията за участие различно оценяване за всеки участник по посочения критерий, пропорционално на броя на местата за всеки автобус, логично участниците ще предложат автобуси с по-малка вместимост, за които са направени съответно по-малки като размер инвестиции, което от своя страна няма да гарантира защита на обществения интерес, който принцип следва да бъде съблюдаван на всеки етап от процедурата за обществената поръчка, тъй като обществения транспрт е от обществено значение. 

Следва да се обърне внимание и на удобството и комфорта при пътуване, които са в пряка зависимост от заетостта на местата в съответния автобус. Същевременно това е елемент на безопасност на извършвания превоз. Правостоящият пътник в препълнен маломерен автобус винаги е уязвим от контузии и увреждания при внезапни спирания, маневрирания и т.н. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че при ограничаване и намаляване на свободното пространство пътниците стават агресивни, което се отразява на удобството и качеството на пътуване. 

Не на последно място ще бъде нарушен и принципът на справедливост спрямо участниците в процедурата, при липсва на различно оценяване по критерия, като ще липсва точно определен метод за определяне на конкретна оценка, от прилагането на който да се обоснове извод за правилно оценяване на участниците до каква степен отговарят на изискванията на възложителя за гарантиране ефективността на превозите, които ще бъдат възложени.

За да бъде методиката, съдържаща критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в обществената поръчка законосъобразна, тя трябва да бъде създадена така, че при нейното прилагане да се стига до обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите, като същевременно бъде защитен в достатъчна степен обществения интерес.

3. Собственост на автобусния парк-К4- до 10 точки

Собствен или финансов лизинг - 10 точки. Оперативен лизинг или наети по договор за наем- 5 точки. Аргументите в подкрепа на направените предложения са следните:

Собствен или финансов лизинг В условията на икономическа криза и нестабилност собствеността на автобусния парк гарантира в максимална степен изпълнение на договорите за превоз. Собственият автобусен парк дава най-голяма сигурност, защото вече е извършена голямата инвестиция като разходи за закупуване, поддръжка, данъци, застраховки и други и обезпечава изпълнение на задълженията по сключените договори, което от своя страна защитава обществения интерес.

Оперативния лизинг или наем логично следва да бъде оценяван с по -малък брой точки, тъй като същите в известна степен са рискови, изпълнението на поетите ангажименти по сключените договори за превоз не е гарантирано в достатъчна степен спрямо разполагаемия собствен или закупен по договор за финансов лизинг автобусен парк, предложен за изпълнение на обществената поръчка. Много често в случаи на такива отношения се касае за привидни договори с оглед спечелването на обществената поръчка, не се правят големи инвестиции за поддръжка от наемателя или лизингополучателя, защото той не е техен собственик, което от своя страна води до неизпълнение на задълженията по договорите за превоз, като не е защитен съответно и интереса на общината като възложител.

Методиката трябва да съдържа критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в обществената поръчка, законосъобразно изработени, като следва същата да бъде и законосъобразно прилагана, за да се постигне обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите.

Съгласно чл. 2 от ЗОП обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите прозрачност и публичност; свободна и лоялна конкуренция; разнопоставеност и недопускане на дискриминация, които трябва да бъдат съобразявани и спазвани на всеки етап от процедурата за възлагане на съответната обществена поръчка. 

Принципите, установени в този закон, следва да бъдат спазвани за всяка една обществена поръчка, независимо на каква стойност и какъв е нейния предмет.Още по темата: общо новини по темата: 239
01.11.2018 »
19.04.2018 »
14.12.2017 »
14.11.2017 »
22.08.2017 »
07.04.2017 »
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...
Глупости вършат само умните хора,за останалите е ежедневие...:)
на 04.02.2014 г.
+5
 
 
Това не са автобуси,а микробусчета и не са въобще удобни за пътуване за майки с колички и инвалиди.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юни 2019 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига, сезон 2019/2020
Ботев в Първа лига, сезон 2019/2010
Олимпийските медалисти на Пловдив
Ремонтират Природонаучния музей
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
От къде пазарувате хранителни стоки?
Магазин на голяма международна верига
Магазин на голяма българска верига
Квартален магазин
Поръчвам всичко онлайн
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: